Obchodní podmínky

 

 1. Obecná ustanovení
 2. Objednávka a Uzavření kupní smlouvy
 3. Cena, způsob úhrady
 4. Dodací podmínky
 5. Zabezpečení, ochrana autorských práv
 6. Odstoupení od smlouvy
 7. Práva z vadného plnění, reklamace
 8. Vyloučení odpovědnosti za Váš úspěch či neúspěch
 9. Zvláštní ustanovení - pravidla pro vybrané produkty
 10. Závěrečná ustanovení

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je Elio, z.s., se sídlem Vršovické náměstí 111/2, Praha 10, neplátce DPH, zapsaná v živnostenském rejstříku Úřadu městské části Praha 10, IČO: 27038289, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také "zákazník" či "účastník").

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách:

www.shop-elio-howtoflow.cz

 

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu nebo služby, popis jejich hlavních vlastností a cena, jsou uvedeny na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Nejsem plátce DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko "Odeslat". Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován. Prodávající si vyhrazuje právo z vážných důvodů měnit vlastnosti služeb/produktů v odůvodněných případech (např. změna termínu kurzu při nemoci lektora), o které kupujícího informuje předem.

2.8. Vlastnické právo k produktům/službě přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

2.9. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online produktů a služeb je třeba z jeho strany splnit technické požadavky - aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru - internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

 

3. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Cena produktů, zboží a služeb, je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3.2. U vybraných produktů prodávajícího je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jeho balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.

3.3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad - fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

ZPŮSOB ÚHRADY

3.4.Cenu produktu/služby a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostně na účet způsobem zvoleným v prodejním formuláři.

3.5. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu ShoptetPay., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Shoptet.

Využít můžete těchto možností plateb:

 • online platební kartou VISA, MasterCard
 • bankovním převodem na základě faktury

3.6. Platba je jednorázová. 

3.7. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby/poznámky pro příjemce, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.8. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.9. V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je zákazník povinen zaplatit, se zákazník zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny produktu/služby.

 

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. U online produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy nebo souboru.

4.2. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do sedmi dnů, není-li uvedeno jinak.

4.3. V případě hmotných produktů prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy prostřednictvím Zásilkovny dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-14 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

 

5. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup je zabezpečen heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

6.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 14. den po převzetí produktu/služby musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Odešlete tento projev vůle odstoupení od smlouvy prosím emailem na info@elio.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.
 • V případě odstoupení od smlouvy, jejíž předmětem je účast na živém kurzu nebo školení, máte možnost najít za sebe náhradníka. Kontaktujte nás na kurzy@elio.cz do 14 dnů před datem kurzu a náhradník bude zařazen místo Vás. V případě, že nebude k dispozici náhradník, který by se takto mohl dostat na již obsazený kurz, bude vám vráceno 50% ceny zaplacené zálohy (pokud se jedná o splátkovou platbu kurzu) nebo z ceny kurzovného (pokud se kurz platí jednorázově celou částkou). Po uplynutí tohoto termínu je možná pouze výměna za náhradníka.
 • Produkty doručte zpět na vlastní náklad na adresu provozovatele Vršovické náměstí 111/2, 101 00 Praha 10, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Produkty, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku.
 • Peníze za produkt Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen zákazníku vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.
 • V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat.

 

6.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 14 dnů po době splatnosti;
 • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) ze strany zákazníka.

 

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3.Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

7.4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese info@elio.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

7.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

7.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit.

 

8. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

8.1.Všechny produkty a služby naší společnosti slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti psychologie. Informace, které zprostředkovává lektor/ka kurzů jsou pouze návody a doporučení. Lektor/ka není jakkoliv odpovědný/á za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání produktu/služby jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, zdravotního stavu apod.

8.2.V případě vzdělávacích produktů/služeb v oblasti psychologie bychom Vás rádi upozornili na fakt, že v jejich průběhu můžete být vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na Vaši zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupíte či nikoliv. Účast v produktech nebo službách je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

8.3. Rádi bychom Vás upozornili, že informace obsažené v našich produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

9. Zvláštní ustanovení pro vybrané produkty

A) ŽIVÉ AKCE - KURZY, SEMINÁŘE

  • Účastník se na kurz přihlašuje prostřednictvím webového rozhraní vybraného kurzu, odesláním prodejního formuláře, a to nejpozději 1 den před začátkem kurzu (v rámci kurzů, které mají více setkání se jedná o datum prvního setkání kurzu). Pozdější přihlášky je možno akceptovat po předchozí telefonické nebo emailové domluvě.
  • Online přihlášky jsou ze strany prodávajícího potvrzovány na email, který byl uveden účastníkem na prodejním formuláři. Spolu s potvrzením je zaslána účastníkovi faktura s datem splatnosti ceny.
  • Zařazení účastníků na kurz bude uskutečněno podle pořadí uhrazených přihlášek. Účastník bude vyrozuměn v případě, že nebude zařazen z důvodů naplněné kapacity.
  • Cena kurzu je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři. Cena kurzu je určena v závislosti na délce konání semináře, osobě lektora, poskytovaných materiálech, zajištěném občerstvení, místě konání apod.
  • Účastník se zavazuje uhradit cenu semináře dle splatnosti uvedené na doručené faktuře.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu kurzu, přednáškového sálu či zrušení kurzu z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení celého kurzu má účastník právo na vrácení 100% ceny kurzu nebo absolvovat seminář v náhradním termínu nebo si vybrat jiný produkt prodávajícího ve stejné ceně.
  • Pro každý nabízený kurz je pořadatelem stanoven minimální počet účastníků. Při nižším počtu účastníků si pořadatel vyhrazuje právo kurz nezahájit. V takovém případě bude účastníkovi nabídnut kurz v jiném termínu, případně mu budou vráceny veškeré již uhrazené peněžní prostředky, a to do 7 dnů ode dne zrušení kurzu.
  • Živé kurzy a semináře probíhají na adrese Elio, z.s., Vršovické náměstí 111/2, Praha 10 - Vršovice.
  • Každý účastník, který aktivně absolvuje kurz, má nárok na obdržení potvrzení o absolvování kurzu. Potvrzení účastník obdrží ihned po skončení kurzu. Nárok na obdržení potvrzení má účastník pouze v případě, že absolvuje celý kurz v uvedeném rozsahu výukových hodin.
  • V případě, že se účastník nemůže kurzu zúčastnit z předem nepředvídatelných důvodů, které nemohl ovlivnit, oznámí tuto skutečnost neprodleně pořadateli na e-mail kurzy@elio.cz. 
  • Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům.
  • Odesláním prodejního formuláře uděluje účastník výslovný souhlas s pořízením fotek, video a audio nahrávek z kurzu.
  • Rádi bychom Vás upozornili, že účast na kurzu je dobrovolná a každý účastník zodpovídá sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že v průběhu semináře z oblasti psychologie může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Účast na kurzech je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.
  • V případě že účastník kurzu v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektory o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby.
  • Vybrané vzdělávací programy podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na kurzu neopravňuje účastníka získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.

B) ONLINE AKCE - KURZY, ONLINE SEMINÁŘE, WEBINÁŘE

  • Účastník se na kurz přihlašuje prostřednictvím webového rozhraní vybraného kurzu, odesláním prodejního formuláře, a to nejpozději 1 den před začátkem kurzu (v rámci kurzů, které mají více setkání se jedná o datum prvního setkání kurzu). Pozdější přihlášky je možno akceptovat po předchozí telefonické nebo emailové domluvě.
  • Online přihlášky jsou ze strany prodávajícího potvrzovány na email, který byl uveden účastníkem na prodejním formuláři. Spolu s potvrzením je zaslána účastníkovi faktura s datem splatnosti ceny.
  • Zařazení účastníků na kurz bude uskutečněno podle pořadí uhrazených přihlášek. Účastník bude vyrozuměn v případě, že nebude zařazen z důvodů naplněné kapacity.
  • Cena kurzu je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři. Cena kurzu je určena v závislosti na délce konání semináře, osobě lektora, poskytovaných materiálech, zajištěném občerstvení, místě konání apod.
  • Účastník se zavazuje uhradit cenu semináře dle splatnosti uvedené na doručené faktuře.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu kurzu, či zrušení kurzu z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení celého kurzu má účastník právo na vrácení 100% ceny kurzu nebo absolvovat seminář v náhradním termínu nebo si vybrat jiný produkt prodávajícího ve stejné ceně.
  • Pro každý nabízený kurz je pořadatelem stanoven minimální počet účastníků. Při nižším počtu účastníků si pořadatel vyhrazuje právo kurz nezahájit. V takovém případě bude účastníkovi nabídnut kurz v jiném termínu, případně mu budou vráceny veškeré již uhrazené peněžní prostředky, a to do 7 dnů ode dne zrušení kurzu.
  • Online kurzy a semináře probíhají prostřednictvím aplikace Zoom. Odkaz pro připojení obdrží účastník nejpozději v den konání kurzu.
  • Každý účastník, který aktivně absolvuje kurz, má nárok na obdržení potvrzení o absolvování kurzu. Potvrzení účastník obdrží ihned po skončení kurzu. Nárok na obdržení potvrzení má účastník pouze v případě, že absolvuje celý kurz v uvedeném rozsahu výukových hodin.
  • V případě, že se účastník nemůže kurzu zúčastnit z předem nepředvídatelných důvodů, které nemohl ovlivnit, oznámí tuto skutečnost neprodleně pořadateli na e-mail kurzy@elio.cz. 
  • Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům.
  • Odesláním prodejního formuláře uděluje účastník výslovný souhlas s pořízením fotek, video a audio nahrávek z kurzu.
  • Rádi bychom Vás upozornili, že účast na kurzu je dobrovolná a každý účastník zodpovídá sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že v průběhu semináře z oblasti psychologie může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Účast na kurzech je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.
  • V případě že účastník kurzu v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektory o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby.
  • Vybrané vzdělávací programy podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na kurzu neopravňuje účastníka získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.

 

C) DÁRKOVÉ POUKAZY

  • Dárkové poukazy může zákazník použít k nákupu produktu (kurzu, semináře, konzultace) uvedeném na poukazu. A to v hodnotě, která je na poukazu uvedena. Poukazy je možné uplatnit na produkty uvedené na webu: www.shop-elio-howtoflow.cz. 
  • Každý poukaz má unikátní kód, který zákazník zadá do příslušné kolonky v průběhu objednávky. V případě uplatnění poukazu na konzultace je zákazník povinen předložit poukaz s unikátním kódem příslušnému konzultantovi Elio, z.s.
  • Vydání poukazu není vázané na jméno kupujícího, a je tedy možné jeho využití třetí osobou.
  • Pokud není přímo na poukazu uvedeno jinak, je poukaz jednorázový a není možné jej uplatnit opakovaně.
  • Na každém poukazu je vyznačena jeho platnost - po uplynutí data platnosti se poukaz stává neplatným. Platnost dárkových poukazů nelze prodloužit.
  • Poukazy nejsou směnitelné za peníze a není možné je vrátit.

 

 • Storno podmínky
  • Žádost a zrušení /odhlášení zašlete emailem na adresu info@elio.cz Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, email a číslo variabilního symbolu objednávky.
  • Pokud se odhlásíte více jak 14 dní před datem konání kurzu (v rámci kurzů, které mají více setkání se jedná o datum prvního setkání kurzu), vrátíme Vám 100% z uhrazené ceny. Místo vratky má účastník možnost již uhrazenou cenu převést na koupi jiného produktu z nabídky poskytovatele v plné ceně semináře.
  • Pokud se odhlásíte méně než 14 dní před datem konání kurzu (v rámci kurzů, které mají více setkání se jedná o datum prvního setkání kurzu), bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100% ceny kurzu. Účastník však má možnost již uhrazenou cenu převést na koupi jiného produktu z nabídky poskytovatele v plné ceně kurzu nebo absolvovat kurzu v náhradním termínu, bude-li se opakovat nebo může za sebe poslat náhradníka. V případě odhlášení/zrušení účasti méně než 3 dny přede dnem konání semináře je prodávající oprávněn odečíst od zaplacené ceny náklady spojené se zrušením jeho účasti (administrativní poplatek ve výši 500 Kč apod.).
  • Peníze Vám budou vráceny na stejný účet, ze kterého byly prostředky uhrazeny poté, co bude ze strany účastníka na emailovou adresu poskytovatele doručeno potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu.
  • Účastníkovi, který zruší/odhlásí svoji objednávku méně než 48 hodin přede dnem konání kurzu (v rámci kurzů, které mají více setkání se jedná o datum prvního setkání kurzu), vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek.
  • Účastník může za sebe poslat náhradníka, kterého si sám najde. Storno poplatek se neplatí a celá platba je přesunuta k novému účastníkovi.
  • V případě, že se účastník nemůže kurzu zúčastnit z předem nepředvídatelných důvodů, které nemohl ovlivnit, oznámí tuto skutečnost neprodleně pořadateli na e-mail kurzy@elio.cz. V indikovaných případech může být účastníkovi nabídnuta možnost absolvovat kurz v jiném termínu, nebo využít zaplacenou částku na jiný z kurzů ve stejné hodnotě.
  • Pokud se účastník akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.

 • Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího specifikovaných v bodě 1.5.
 • Stížnosti a připomínky Spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím vyřizuje prodávající, stížnosti může Spotřebitel uplatnit na adrese info@elio.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.
 • Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
 • Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné ode dne 6. 12. 2023.

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.